Astarta
QuickSupport

Astarta
Service Desk

RSS


Risk management – Manažment rizika v IT

Manažment rizika alebo aj riadenie rizík je analytický proces kombinovaný s heuristickým procesom, ktorý pomáha pracovníkom a manažmentu spoločnosti rozhodnúť sa, ktoré riziká má zmysel riešiť a znižovať ich dopad alebo ktoré riziká sa budú akceptovať. Nie je to konečný zdroj odpovedí na otázky. V prvej ukončenej fáze nemôžeme čakať, že bude proces riadenia rizika ukončený. Je to skôr kontinuálny proces (keď na konci je ďalší začiatok), ktorý sa každou iteráciou postupne približuje k ideálnemu stavu (to znamená  stavu, ktorý chceme dosiahnuť / pokryť).

 

Vždy sa máme možnosť rozhodnúť, ako budeme na potencionálne riziko reagovať. K jednotlivým rizikám môžeme pristupovať jednou zo štyroch možností:

 

 • znížiť / minimalizovať v hodnými opatreniami
 • preniesť / zdieľať s inými subjektami
 • vyhnúť sa
 • akceptovať / monitorovať

 

Existuje množstvo modelov (risk management napríklad podľa NIST, ISO 31000, COSO ERM), podľa ktorých sa dá pristupovať k manažmentu rizika, avšak vo všeobecnosti sa dá tvrdiť, že každá organizácia je jedinečná a mala by mať svoj vlastný model, ktorý používa postupy z viacerých modelov. Neexistuje jediná správna cesta pri ohodnocovaní rizík, je nutné nájsť model, ktorý čo najviac odpovedá realite v spoločnosti. Jednotlivé fázy (podľa ISO 31000) sú popísané na obrázku / v bodoch:

 

 1. plánovanie a určenie rámca
 2. identifikácia rizík - rozhovory, dotazníky, štúdium dokumentácie
 3. analýza rizík - stanovenie priorít a možných reakcií
 4. hodnotenie rizík
 5. znižovanie rizík

 

V dnešnom informačnom veku a hyperkonkurenčnej spoločnosti zanedbanie manažmentu rizík môže mať fatálne následky pre budúcnosť celej organizácie. Môže nastať viacero scenárov, z ktorých vyberáme: 

 

 • priama finančná strata
 • strata obchodnej príležitosti / konkurencieschopnosti
 • strata kredibility / povesti
 • zánik spoločnosti

 

Samozrejme, vybrali sme možno hraničné možnosti, ale prečo riskovať, keď správnym podchytením problematiky môžeme byť pripravení na možné eventuality aj s postupmi na minimalizovanie následkov.

 

Výstupom celého procesu manažmentu rizika je správa / report s podrobnými analýzami, kde sa nachádzajú jednotlivé heat mapy, matice rizika, grafy pravdepodobností, list rizikových oblastí a analýza zostatkových rizík. Celý dokument je spracovaný v zrozumiteľnej forme, aby mu porozumeli nielen technickí pracovníci, ale aj manažment spoločnosti. Jednotlivé riziká sú hodnotené v kvantitatívnom alebo kvalitatívnom modeli, dokument obsahuje aj navrhované postupy alebo smerovania, ktoré je vhodné vykonať v dohodnutom časovom horizonte.

 

 

Po vypracovaní dokumentácie nie je vhodné skončiť s celým procesom, ale treba kontinuálne pokračovať vo vyhodnocovaní, prepracovávaní a zlepšovaní celého manažmentu rizika (nakoľko sa každý rok vynára množstvo nových aspektov a zraniteľností). Samozrejme je to možné buď rovnakou formou ako pôvodný dokument, teda s našou pomocou, alebo pomocou nami vypracovaného frameworku vlastnými internými zamestnancami.

AKTUALITY

Naše opatrenia v čase pandémie COVID-19
16.04.2020
Spôsob podpory v čase pandémie COVID-19

IT podpora - spôsob podpory v najbližších dňoch
16.03.2020
Zmena spôsobu podpory v najbližších dňoch

Výpredaj
13.03.2018
Uverejnili sme výpredajové položky z nášho skladu za príjemné ceny

Získali sme Zelený certifikát
03.04.2017
Získali sme Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej likvidácie elektroodpadu

Rozšírenie bezpečnostného sťahovania batérií z trhu (HP)
30.01.2017
Rozšírenie programu bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Bezpečnostné sťahovanie batérií z trhu (HP)
16.06.2016
Program bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Dôležité bezpečnostné stiahnutie z trhu (HP)
06.10.2014
Program bezpečnostného stiahnutia napájacích káblov k notebookom HP z trhu a ich výmeny.

Altaro Certified Partner
22.08.2014
Stali sme sa certifikovaným partnerom spoločnosti Altaro.

Certifikácia ZyXEL
01.09.2011
Boli sme úspešne certifikovaní spoločnostou ZyXEL.

Aktualizácia návodu na Astarta QuickSupport
22.11.2010
V sekcii Podpora časť Dokumenty a súbory bol umiestnený aktualizovaný návod na Astarta QuickSupport.

Rekonštrukcia serverovne
01.09.2010
Zrekonštruovali sme úspešne našu serverovňu.

HP Sales Point
05.08.2010
Zapojili sme sa do programu HP Sales Point spoločnosti HP.

Certifikácia ESET
17.03.2010
Úspešne sme splnili kritériá technickej certifikácie spoločnosti ESET.