Astarta
QuickSupport

Astarta
Service Desk

RSS


Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné charakteristiky

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len Podmienky) popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi Odberateľom (kupujúcim) a Astartou (dodávateľ).
 2. Podmienky sú zverejnené na internetovej stránke http://www.astarta.sk/dokumenty a sú k dispozícii aj v sídle Astarty.

 

Kontaktná adresa a pracovná doba

 1. Sídlo spoločnosti je na Vranovskej 61, Bratislava.
 2. Pracovná doba je v pondelok až štvrtok od 8:00 do 17:00, piatok od 8:00 do 14:00.

 

Cena tovaru a cenové ponuky

 1. Cena tovaru sa riadi cenovou ponukou odberateľovi alebo cenníkom Astarty s tým, že v prípade existencie cenovej ponuky má táto cenová ponuka vyššiu záväznosť ako cenník.
 2. Ak nie je v cenovej ponuke uvedené inak, cena je uvedená bez DPH. Cena OEM verzií programového vybavenia je vrátane inštalácie na spolu dodávaný počítač, ceny ostatného programového vybavenia sú bez inštalácie.
 3. Každá cenová ponuka je platná 7 dní.

 

Objednanie tovaru

 1. Odberateľ môže tovar objednať osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou na adrese objednavka.@.astarta.sk. Každá objednávka musí obsahovať meno osoby (a meno firmy), adresu, presný popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu platnosti objednávky, spôsob úhrady a odberu.
 2. Objednávka zaväzuje spoločnosť ASTARTA až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany ASTARTA. ASTARTA môže od tejto akceptácie upustiť a potvrdiť objednávku ústnou formou alebo elektronickou poštou.
 3. V prípade akceptovania požiadavky odberateľa na zrušenie už uzavretého obchodu má Astarta právo požadovať úhrady vzniknutých nákladov vo výške až 10 % z finančného objemu zrušeného obchodu.

 

Odber tovaru

 1. Astarta podľa objednávky dodá zákazníkovi tovar na miesto, na ktoré zákazník určí alebo mu ho odovzdá podľa podmienok, uvedených v nasledujúcich ustanoveniach tohoto článku.
 2. Ak je miesto určenia Bratislava, pri odbere nad 15 000,- Sk bez DPH, Astarta nebude účtovať dopravné náklady, v opačnom prípade sa budú účtovať dopravné náklady podľa platného cenníka Astarty.
 3. Pri preberaní tovaru je odberateľ povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť dodávky a túto potvrdiť na preberacom protokole. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

 

Platobné podmienky

 1. Odberateľ je povinný včas a riadne zaplatiť celú kúpnu cenu, pričom dátum úhrady sa rozumie deň, keď bola čiastka pripísaná na účet Astarty.
 2. Platby sa prijímajú výhradne v Slovenských korunách.
 3. Každý začínajúci odberateľ o ktorom nie je zdokumentovaná jeho platobná disciplína alebo existuje pochybnosť o jeho platobnej schopnosti môže realizovať prvý nákup len za podmienok platby vopred.

 

Vlastníctvo tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k výrobkom a službám až úplným uhradením ceny a ďalších čiastok, ktoré majú byť uhradené na účet Astarty.
 2. Do doby prechodu vlastníckych práv z Astarty na odberateľa, ktorý má výrobky a služby v držbe, má odberateľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar vo vlastníctve Astarty.
 3. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na odberateľa momentom dodania výrobku a služieb odberateľovi alebo jeho splnomocnencovi podpísaním dodacieho listu alebo preberacieho protokolu.

 

Práva a povinnosti Astarty a Odberateľa

 1. Odberateľ je povinný si prevziať tovar v súlade s objednávkou.
 2. V prípade, že bude Odberateľ potrebovať od Astarty pomoc pri inštalácii zariadenia, programového vybavenia alebo inú špeciálnu službu (reinštaláciu zariadení, konzultácie, zaškolenie koncového užívateľa a pod.), má Astarta právo tieto služby Odberateľovi faktúrovať. V prípade, ak ceny za tieto služby nie sú uvedené v cenníku služieb Astarty, budú stanovené po vzájomnej dohode oboch strán.
 3. Astarta a Odberateľ sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu.

 

Záručné lehoty, reklamačný poriadok a pozáručný servis

 1. Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania tovaru Odberateľovi, ktorý je uvedený na preberacom protokole.
 2. Záručné lehoty a spôsoby vykonávania servisných zásahov na jednotlivé produkty sú uvedené v Prílohe č. 1 týchto podmienok. Pre spotrebný materiál (farbiaca páska, toner, ink-jet cartridge, hlava do tlačiarne, akumulátor, magnetické, magneto-optické alebo optické médiá a pod.) je záručná lehota stanovená na 6 mesiacov. Táto podmienka platí i v prípade, ak je dĺžka záručnej lehoty na zariadenie, v ktorom je spotrebný materiál použitý, dlhšia.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u Astarty a na ktorý sa vzťahuje záruka.
 4. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry reklamačnému technikovi.
 5. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť formulár „F1 - Reklamačný list", ktorý je uvedený v Prílohe č. 2. Jeden reklamačný list slúži na reklamáciu len jedného výrobku.
 6. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 7. Astarta si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi alebo do autorizovaného servisu, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
 8. Astarta sa zaväzuje na požiadanie informovať o priebežnom stave vybavovania reklamácie a predbežných termínoch vybavenia reklamácie.
 9. Všetky záručné opravy bude na vlastné náklady vykonávať Astarta v súlade s Prílohou č. 1. v sídle spoločnosti.
 10. Záručný servis sa nevykonáva na „počkanie“.
 11. V prípade, ak Odberateľ požaduje servisný zásah na mieste inštalácie zariadenia, Odberateľ sa zaväzuje uhradiť Astarte všetky náklady súvisiace s odstránením takejto závady (okrem ceny náhradných dielov). Astarta má právo požiadavku na servisný zásah na mieste neakceptovať a vykonať servisný zásah v sídle spoločnosti s hradeným odvozom podľa platného cenníka Astarty. Odberateľ túto skutočnosť potvrdí písomnou objednávkou, ktorá musí byť Astarte doručená pred započatím takýchto prác a Astarta zabezpečí nástup na servisný zásah resp. odvoz zariadenia do sídla do 72 hodín od doručenia takejto objednávky.
 12. Astarta nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, mechanickým poškodením, používaním v nevhodných podmienkach (kancelárske výrobky používané v priemyselných podmienkach, zvýšená prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.), použitím neoriginálneho alebo repasovaného (znovu naplneného) spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia, živelnou pohromou, zavírením zariadenia, vyššou mocou alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených servisným technikom Astarty. Astarta nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu dát Odberateľa a nie je povinná počas záručnej doby zariadenia uviesť aplikácie a dáta do pôvodného stavu. Zároveň sa Odberateľ zaväzuje uhradiť Astarte všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.
 13. Platený pozáručný servis v trvaní celkovej životnosti zariadenia do 5 rokov po skončení záručnej lehoty môže vykonávať Astarta. Na výkon plateného pozáručného servisu sa uzatvára osobitná zmluva. Poplatky za prácu, dopravu a náhradné diely bude fakturovať Astarta Odberateľovi podľa platného aktuálneho „Cenníka služieb Astarty“ a v súlade s platnými daňovými a právnymi predpismi.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike.
 2. Odberateľ prevzatím tovaru od Astarty prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými Podmienkami včítane reklamačného poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok.
 3. Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 1.4.2003.
 4. Astarta má výhradné právo Všeobecné podmienky zmeniť.

 

V Bratislave dňa 11.3.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Chocholouš

konateľ spoločnosti

 

AKTUALITY

Naše opatrenia v čase pandémie COVID-19
16.04.2020
Spôsob podpory v čase pandémie COVID-19

IT podpora - spôsob podpory v najbližších dňoch
16.03.2020
Zmena spôsobu podpory v najbližších dňoch

Výpredaj
13.03.2018
Uverejnili sme výpredajové položky z nášho skladu za príjemné ceny

Získali sme Zelený certifikát
03.04.2017
Získali sme Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej likvidácie elektroodpadu

Rozšírenie bezpečnostného sťahovania batérií z trhu (HP)
30.01.2017
Rozšírenie programu bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Bezpečnostné sťahovanie batérií z trhu (HP)
16.06.2016
Program bezpečnostného stiahnutia a výmeny batérií v notebookoch HP

Dôležité bezpečnostné stiahnutie z trhu (HP)
06.10.2014
Program bezpečnostného stiahnutia napájacích káblov k notebookom HP z trhu a ich výmeny.

Altaro Certified Partner
22.08.2014
Stali sme sa certifikovaným partnerom spoločnosti Altaro.

Certifikácia ZyXEL
01.09.2011
Boli sme úspešne certifikovaní spoločnostou ZyXEL.

Aktualizácia návodu na Astarta QuickSupport
22.11.2010
V sekcii Podpora časť Dokumenty a súbory bol umiestnený aktualizovaný návod na Astarta QuickSupport.

Rekonštrukcia serverovne
01.09.2010
Zrekonštruovali sme úspešne našu serverovňu.

HP Sales Point
05.08.2010
Zapojili sme sa do programu HP Sales Point spoločnosti HP.

Certifikácia ESET
17.03.2010
Úspešne sme splnili kritériá technickej certifikácie spoločnosti ESET.